Každé zariadenie alebo technologický celok má svoj životný cyklus, zjednodušene môžeme hovoriť o nasledovných častiach životného cyklu: plánovanie a návrh, dodávka a uvedenie do prevádzky, samotná prevádzka, retrofit (modernizácia, vynovenie), demontáž a likvidácia. V každej fáze životného cyklu je čo zlepšovať a optimalizovať. Sme partnerom pre Vaše technologické celky a zariadenia v celom priebehu ich životného cyklu, prevádzku nevynímajúc. Charakterizuje nás zodpovedný prístup k zdrojom klienta a fakt, že nepreferujeme riešenie konkrétneho výrobcu, ale riešenie najvhodnejšie pre typ nehnuteľnosti alebo infraštruktúry výrobnej prevádzky. Naša práca pre Vás trvá stále, nekončí sa odovzdaním vynoveného zariadenia alebo novej inštalácie, prichádzame s optimalizačnými riešeniami bez ohľadu na tržby, pretože Vy a Váš úspech definuje náš budúci úspech.

Návrh

 • spracovanie konceptu riešenia
 • štúdie realizovateľnosti
 • projekty pre stavebné konanie
 • realizačné projekty
 • technické due diligence
 • poradenstvo a konzultačná činnosť
 • výber dodávateľov a produktov
 • spracovanie komplexného logistického plánu
 • príprava projektového plánu

Dodávka a uvedenie do prevádzky

 • manipulácia, vyloženie, uskladnenie
 • zabezpečenie priestoru inštalácie v zmysle platných predpisov v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • montáž, inštalácia
 • uvedenie do prevádzky
 • zaškolenie obsluhy
 • funkčné skúšky
 • skúšobná prevádzka
 • odladenie
 • odovzdanie inštalácie klientovi

Prevádzka

 • servisné služby
 • návrhy na zníženie energetickej náročnosti vyplývajúce z meniaceho sa prevádzkového/výrobného prostredia klienta
 • návrhy na prevádzkovú optimalizáciu vychádzajúce napr. z meniacej sa legislatívy

Retrofit

pod pojmom retrofit chápeme modernizáciu alebo vynovenie vždy s ohľadom na cieľ.

Ciele retrofitu môžu byť napríklad:

 • výmena komponentov z dôvodu ukončenia životného cyklu komponentu ako produktu u výrobcu a straty servisného zázemia
 • úspora prevádzkových nákladov
 • nahradením nespojitej regulácie plynulou spojitou reguláciou v celom spektre záťaže
 • výmenou komponentov za komponenty z nižšími stratami
 • iné alebo kombinácia hore uvedených činiteľov

Pre realizáciu retrofitov ponúkame komplexné portfólio služieb, mnohoročné skúsenosti z projektov a v neposlednom rade garanciu výsledku.

V poslednej fáze životného cyklu Vám poskytneme všetky potrebné služby tak, aby boli jednotlivé komponenty demontované a zlikvidované s ohľadom na platnú legislatívu a životné prostredie.

Kontaktujte nás