27.6.2016

Spoločnosť DPD je jedným z lídrov na trhu vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy  kusových zásielok, poskytujúca svoje služby na slovenskom trhu od roku 2002. Spoločnosť operuje na Slovensku prostredníctvom centrálneho sortovacieho strediska  v Dolnom Hričove a prostredníctvom ďalších 14 regionálnych dep.

Keďže spoločnosť prispôsobuje svoju infraštruktúru, v tomto prípade depá, vždy aktuálnemu stavu a dopytu na trhu s kusovými zásielkami, infraštruktúru si prenajíma. Servisné služby, zmluvné vzťahy a nákup energií zabezpečuje z uvedeného dôvodu prenajímateľ.

Zadanie spoločnosti v tomto prípade obsahovalo:

  • analyzovať súčasný stav v rámci nájomných vzťahov, dodávok energií a služieb v súvislosti s facility manažmentom
  • identifikovať oblasti s potenciálom úspor
  • navrhnúť opatrenia pre jednotlivé oblasti
  • prepočítať hodnotu úspor opatrení pre jednotlivé oblasti
  • implementovať jednotlivé opatrenia

V rámci analýzy boli zo strany klienta predložené podklady ako nájomná zmluva, vyúčtovanie spoločných prevádzkových nákladov, faktúry za priamo prefaktúrovateľné položky, faktúry za dodávku a distribúciu elektrickej energie a faktúry za dodávku tepla. Boli analyzované procesy v rámci spoločnosti a ich vplyv na prevádzkové náklady v súvislosti s infraštruktúrou. Výsledkom prvej fázy bol návrh opatrení pre jednotlivé oblasti:

  • spoločné prevádzkové náklady
  • elektrická energia
  • teplo

vrátane vyčíslenia potenciálu úspor.

 

Kontaktujte nás

V druhej fáze nasledovali rokovania s prenajímateľom, kedy sme nášho klienta zastupovali s cieľom dohodnúť realizáciu navrhnutých opatrení s prenajímateľom. Po dohode s prenajímateľom nasledovala implementácia navrhnutých opatrení a výsledkom boli úspory vyčíslené pre jednotlivé oblasti nižšie. Ďalšou pridanou hodnotou pre klienta bol transfer know-how a vytvorenie udržateľného procesu zabezpečujúceho systematické sledovanie, vyhodnocovanie nákladov pre už spomínané oblasti.

 

Oblasť

Ročná úspora %

Spoločné prevádzkové náklady

10%

Elektrická energia

12%

Teplo

11%