15.7.2016

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. RTVS mimo iných objektov sídli aj v objektoch areálu v Mlynskej doline v ... čítaj ďalej

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. RTVS mimo iných objektov sídli aj v objektoch areálu v Mlynskej doline v Bratislave. Areál bol budovaný od roku 1965 a odovzdávaný po etapách od roku 1970. V súčasnosti, čo sa týka detekcie požiarov, sa v objektoch areálu nachádza prierez technológií  používaných od doby odovzdania prvej etapy.

Zadanie RTVS bolo jednoznačné: zhodnotenie technického stavu inštalovanej technológie, zhodnotenie prevádzkových aspektov v súčasnom stave a komplexný návrh obnovy systému EPS s ohľadom na maximálnu prevádzkovú efektivitu.

Počas sumarizácie podkladov k štúdii prebiehali okrem obhliadok aj technické stretnutia so zástupcami klienta na rôznych úrovniach s cieľom ujasnenia prevádzkových špecifík televíznej tvorby a vysielania.
V rámci štúdie boli kvantifikované náklady na investíciu do samotnej obnovy, boli identifikované technické a legislatívne opatrenia, ktoré je nutné realizovať pred samotnou obnovou systému a bol zostavený harmonogram postupu s cieľom zabezpečiť verejné obstarávanie.
Odovzdaniu štúdie klientovi predchádzala diskusia a odôvodňovanie potrebnosti realizácie jednotlivých krokov zahrnutých v harmonograme pred manažmentom a pred technickými pracovníkmi klienta.

Výsledok štúdie je návrh, ktorý znižuje predpokladaný investičný rozpočet o 40% a znižuje prevádzkový náklad na zabezpečenie prehliadok systému EPS o 50%.

Spolupráca s verejnoprávnou inštitúciou bude pokračovať realizáciou vybraných opatrení v štúdii.

 

Kontaktujte nás