4.12.2016

Tak ako každý významný hráč v maloobchode aj spoločnosť Billa s.r.o. pravidelne prehodnocuje energetickú efektívnosť svojich prevádzok. Pre centrálu spoločnosti v Bratislave na Bajkalskej ulici sme spracovali návrh obnovy elektroenergetickej infraštruktúry. Obnova spočívala v dodávke nového hermetizovaného transformátora 22/0,4 kV 630 kVA od Bulharskej spoločnosti Lemi Trafo,  dodávke novej kabeláže VN, servisu VN a NN rozvádzačov, doplnení výzbroje trafostanice a vypracovaní všetkých náležitostí vyplývajúcich z platnej legislatívy. Obnova prebiehala v plnej prevádzke, súčasťou dodávky bolo zabezpečenie náhradného zdroja elektrickej energie tak, aby nebol narušený predvianočný predaj vo filiálke Bajkalská. Zákazník po inštalácii benefituje z nižších nákladov vyplývajúcich z úpravy zmluvného vzťahu s distribučnou spoločnosťou a z nižších transformačných strát. 

Kontaktujte nás